Przegląd pięcioletni budynku budowlanego

Utrzymanie budynku we właściwym stanie technicznym jest kluczowym elementem pozwalającym zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom i mieszkańcom danego obiektu. W tym celu przeprowadza się różnego rodzaju kontrole okresowe, m.in. przeglądy pięcioletnie budynków budowlanych.

Na czym polega taki przegląd i czy jest niezbędny?

Kontrola stanu technicznego budynku – czy jest konieczna?

Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie użytkowania poddawane cyklicznym kontrolom. Za ich przeprowadzanie odpowiedzialni są właściciele lub zarządcy budynków. Ustawa wymienia trzy rodzaje obligatoryjnych przeglądów okresowych:

  • roczne (przeprowadzane co najmniej raz w roku);
  • pięcioletnie (przeprowadzane co najmniej raz na pięć lat);
  • półroczne (przeprowadzane co najmniej dwa razy w roku, w terminach od 31 maja do 30 listopada, obowiązkowe dla budynków wielkopowierzchniowych).

Przegląd pięcioletni – na czym polega?

Przegląd pięcioletni polega na sprawdzeniu stanu technicznego budynku, jego przydatności do użytkowania, a także jego estetyki oraz otoczenia (m.in. małej architektury i zieleni). Obejmuje czynności, które wykonuje się w ramach przeglądów rocznych, co oznacza, że kontrolowane są:

  • elementy budynku, budowy i instalacji narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
  • instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska;
  • instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe, wentylacyjne).

Dodatkowo podczas przeglądu pięcioletniego dokonuje się badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej – w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Pozostaw komentarz