Jakie kary za brak przeglądu budowlanego?

Okresowe przeglądy budowlane instalacji w domach jednorodzinnych są kluczowe dla ich sprawnego działania, a przede wszystkim bezpieczeństwa domowników. Prawo budowlane wyraźnie reguluje zasady dokonywania prac technicznych w obiektach mieszkalnych, nakładając przy tym pewne obowiązki na ich właścicieli. Nieprzestrzeganie ich może wiązać się z poważnymi problemami i karami.

Czym jest przegląd budowlany?

Są to czynności kontrolno-nadzorcze, które są przeprowadzane i dokumentowane przez wykwalifikowanych inspektorów. Przegląd budowlany ma na celu wykrycie niedogodności i usterek, które mogą powstać na skutek działania człowieka lub sił natury, takich jak wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady, a także osuwiska ziemi. W wyniku wyżej wspomnianych działań, może nastąpić uszkodzenie obiektu budowlanego, co związane jest z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi przebywających w danym obiekcie. Zgodnie z prawem budowlanym, właściciel domu powinien wykonać przegląd budowlany co najmniej raz do roku. Dotyczy to stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych. Sprawdzenie instalacji elektrycznej powinno odbywać się raz na 5 lat.

Właściciel obiektu mieszkalnego lub usługowego, w którym został przeprowadzony przegląd budowlany ma obowiązek w zakresie wszelkich napraw, które są określone w przepisach odrębnych, bądź w umowach. Naprawy należy wykonać niezwłocznie po przeprowadzonej kontroli lub w ustanowionym czasie. Niewykonanie tego typu zaleceń, wiązać się może z karami i poważnymi konsekwencjami.

Kary za brak przeglądu budowlanego

Właściciel obiektu mieszkalnego, który nie utrzyma go w należytym stanie technicznym, musi liczyć się z karą grzywny nawet do 5 tysięcy złotych, karą ograniczenia wolności, a nawet karą więzienia do roku czasu. Właściciel domu, który nie dopełni obowiązku i nie wykona zleconych napraw usterek, co może grozić niebezpieczeństwem dla ludzi i mienia, musi liczyć się z karą ograniczenia wolności lub grzywną. Powyższe kary dotyczą sytuacji, w których doszło do nieumyślnego doprowadzenia do śmierci człowieka lub zniszczenia mienia. Należy także zaznaczyć, że w przypadku nieusunięcia wad domu, zakład ubezpieczeniowy ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Pozostaw komentarz